Lokaal werk

 

VLAAMSE GEMEENTE MET OPEN KARAKTER

Liedekerke behoort tot Vlaanderen. Onze Nederlandse taal komt echter steeds meer onder druk te staan door het stijgend aantal anderstalige inwoners.

 

“Liedekerke kan géén toegevingen

op het vlak van taal doen aan de

anderstaligen, maar dient deze

nieuwe inwoners te ondersteunen

tijdens hun leerproces.”

 

Het Nederlands is onze moedertaal: de navelstreng die ons allen verbindt.

Voor anderstaligen waarborgt een goede kennis ervan meer maatschappelijke samenhorigheid.

Nederlands spreken opent tewerkstellingsperspectieven inclusief betere, commerciële slaagkansen voor anderstalige handelaars. 

Door het actief gebruik van het Nederlands in contacten met de autochtone bevolking respecteren anderstaligen onze lokale samenleving en cultuur.

Kennis van het Nederlands is de belangrijkste troef om deel te nemen aan de samenleving, zowel op gebied van onderwijs, sport, cultuur, werk, jeugdbeweging en andere maatschappelijke aangelegenheden.

Een sterker lokaal integratiebeleid is meer dan ooit noodzakelijk. Vervallen in de laksheid van voorheen is geen optie. Integendeel, we willen als bestuur werk maken van een fundamenteel sterk integratiebeleid om ervoor te zorgen dat migratie voor iedereen een positief verhaal wordt.

 

Wij willen ons steentje bijdragen tot een succesvol asiel- en migratiebeleid. Hierbij zijn we zacht voor zij die onze hulp echt nodig hebben maar hard voor zij die misbruik maken van onze Liedekerkse gastvrijheid.

We benutten de instrumenten die de Vlaamse overheid ons biedt voor inburgering en integratie. Op die manier helpen we nieuwkomers op weg; inburgering, ook in de dorpsstraat, mag niet vrijblijvend zijn.

 

EFFICIËNT, KRACHTIG & OPENBAAR BESTUUR

N-VA Liedekerke staat voor efficiënt en krachtdadig besturen, een klantgerichte dienstverlening en een budgettair beleid in evenwicht.

De gemeenteraad moet opnieuw meer bij de politieke besluitvorming betrokken worden. N-VA Liedekerke wil het gemeenschapsleven bevorderen door de burger ook te betrekken bij het lokaal beleid.

 

“N-VA is een aanbodpartij die

gedreven wordt door een

programma en een visie.”

 

Een overheid hoeft zich niet met alles in te laten. Het beleid dat we als overheid wél voeren, handhaven we evenwel strikt.

De gemeenteraad is het hart van de democratie; verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen. Zij geven vorm aan het beleid en dienen de inwoners uit te leggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden.

Goed bestuur is evenwel niet enkel voor de gemeenschap, maar ook vàn de gemeenschap en dóór de gemeenschap. We moeten onze inwoners dus verantwoordelijkheid durven geven om projecten samen of zelfstandig tot een goed einde te brengen.

 

GEZOND FINANCIEEL BELEID

De lokale overheid functioneert met het geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden omgesprongen.

Een transparant financieel beleid, met een begroting in evenwicht is dan ook cruciaal. Daarbij moeten we, zeker in de huidige budgettaire context, keuzes durven maken.

 

“Een financieel gezonde gemeente

kan de burgerinitiatieven gericht

ondersteunen!”

 

Als N-VA willen we nadrukkelijk inzetten op investeringen en besparen op exploitatie.

Blijven investeren is noodzakelijk, terwijl het overheidsbeslag zonder twijfel beperkt moet worden. Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk.

Wel integendeel, de N-VA wil werk maken van structurele maatregelen.

Daarbij moet elk ander beleidsdomein en elke andere lokale overheidsorganisatie betrokkenworden.

Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte als de lange termijn; enige voorzichtigheid is in dat verband geboden.

Tot slot moeten we het financieel beleid zowel voor de eigen organisatie als voor de burgers simpel houden.

Eenvoud is het kernbegrip.

 

GROEN, WARM & BETAALBAAR

N-VA Liedekerke wil het groene karakter van onze gemeente behouden en opwaarderen!

“Een beter leefmilieu maakt een gezondere toekomst!”

Met veilig en groen verkeer, een duurzaam afvalbeleid, met een betonstop die de resterende open ruimte bewaart, met een realistisch groenbeleid dat zorgt voor een menswaardig leven voor iedereen.

 

Van onze gemeente een warme gemeenschap maken, dat is voor N-VA Liedekerke de echte uitdaging. Het belang van het sociale weefsel in buurten en wijken kan niet onderschat worden.

Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan perfect bijdragen tot de versterking van deze sociale cohesie. Wij willen ouderen ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving, de jeugd ruimte geven om zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen.

“Vrijetijdsbesteding geeft vorm aan een warme gemeenschap!”

N-VA Liedekerke gaat voor een gezinsbeleid waar de gemeente ook regisseur is van het lokaal sociaal beleid en erop toe ziet dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod is. We ondersteunen initiatieven die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie.

 

Wonen in Liedekerke moet betaalbaar blijven voor mensen uit de lokale gemeenschap.

N-VA Liedekerke wil meer verscheidenheid in het woonaanbod. Bescheiden woningen voor starters, senioren en alleenstaanden, en een lokaal toewijzingsbeleid dat inwoners voorrang geeft bij de toewijzing van een sociale woning.

“Elke Liedekerkenaar heeft recht op menswaardig wonen; een

kwalitatieve betaalbare woning in een behoorlijke woonomgeving!”

Zorg en steun moeten terechtkomen bij de mensen die er het meeste nood aan hebben. Misbruiken en domiciliefraude kunnen niet door de beugel; de zwaksten in de samenleving zijn hiervan immers het grootste slachtoffer.

 

DYNAMISCH & ONDERNEMEND

Tewerkstelling is een bron van welvaart en welzijn voor de gemeente.

Op lokaal vlak willen we het onderwijs en de bedrijfswereld met elkaar in contact brengen. Zo maken we onze jongeren bewust van latere jobmogelijkheden in de eigen streek.

 

“Ondernemen creëert werkgelegenheid,

werkgelegenheid creëert welvaart!”

 

N-VA Liedekerke wil ondernemerschap stimuleren en lokale winkels opnieuw kansen geven.

De N-VA pleit voor een promotiebeleid dat de Liedekerkse middenstand duidelijk profileert: een gemeentelijke cadeaubon, een horecakaart en een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om te winkelen bij de lokale handelaars.

Voor een gezond ondernemersklimaat zijn een efficiënte dienstverlening, een goed parkeerbeleid en vlotte mobiliteit uiteraard noodzakelijk.

Een actuele en vlot toegankelijke bedrijvendatabank biedt alle informatie over de Liedekerkse ondernemingen en handelszaken.

 

GEMEENTELIJK KARAKTER

Liedekerke lijdt nu aan een verkavelingsdrang: de dorpskernversterkingsplannen met hoogbouw op het gemeenteplein druisen in tegen het gemeentelijk karakter dat de inwoners in hun hart dragen.

 

“Verfraaiing mag niet ten koste

gaan van de Liedekerkse identiteit!”

 

N-VA Liedekerke streeft naar een effectief veiliger verkeer en een betere mobiliteit in de woonkern, waarbij doorgaand verkeer, waarvoor alternatieven bestaan, wordt ontraden en waar mogelijk verboden.

Bij grote infrastructuurwerken dient de hinder voor omwonenden en handelaars beperkt te worden.

N-VA Liedekerke staat ook voor een kwaliteitsvol fietsbeleid. Voor het onderhoud van gemeentelijke wegen en voetpaden dient een plan opgemaakt te worden en voor een aantal knelpunten en gevaarlijke situaties dienen de nodige aanpassingen te gebeuren.

Klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om voldoende groene ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving.

 

VEILIG & PROPER

Voor N-VA Liedekerke is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid.

Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander.

 

“Dé uitdaging voor de gemeente ligt de komende jaren zonder twijfel in

het creëren van een cultuur van bestuurlijke handhaving.“

 

TOPONDERWIJS IN LIEDEKERKE

N-VA Liedekerke zet volop in op de ‘multi-inzetbare school’ en geeft dit concept een ruimere invulling. Het optimaal benutten van de schoolinfrastructuur is hierbij het vertrekpunt.

Voor ons is dit niet alleen een kwestie van efficiëntie, maar ook van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

“De school draagt als kloppend hart

van onze samenleving bij tot het

versterken van het kostbare sociale

en lokale weefsel!”

 

N-VA Liedekerke staat voor een flankerend onderwijs waar ouders meer betrokken worden bij de opleiding van hun kind en aandacht hebben voor de taalproblematiek bij achterstand.

N-VA wil ook binnen de bevoegdheden van de gemeente werken aan kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind ongeacht hun thuissituatie en rekening houdend met de capaciteiten van elk kind.

 

In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee!