Lokaal werk

Onze regio staat onder grote druk doordat Brussel demografisch almaar verder uitdijt.  Bovenop de verfransing van onze regio, is er de verdere internationalisering met bijna 120 nationaliteiten.  Ook in Liedekerke staan we voor een uitdaging om de vele verschillende nationaliteiten bij elkaar te laten aansluiten.  Integratie in de samenleving is belangrijk, maar ook het Vlaams karakter van onze gemeente mag niet verloochend worden.  Iedereen is welkom, maar respect voor de Nederlandse taal, het Vlaams karakter van onze gemeente en een wil om te integreren, zijn van het grootste belang én noodzakelijk om op een efficiënte en verdraagzame manier met elkaar om te gaan.  Dit is de eerste stap in de richting van integratie. 

Het is de rol van de beleidsverantwoordelijken om alles te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de nieuwe en Nederlandsonkundige inwoners zich thuis te laten voelen.  Als gastvrije gemeente mogen we wel van de nieuwe inwoners de nodige inspanningen en samenwerking verwachten en vragen om zich aan te passen.  Ook wij, Liedekerkenaren hebben onze rol te spelen om de nieuwkomers met een taalachterstand te integreren.  We denken hierbij aan onze werkgevers, verenigingen, scholen, politie, banken, postkantoor, winkels, OCMW, gemeentebestuur,…  Allemaal  moeten zij het samenlevingsprobleem en de ontnederlandsing aanpakken en tegenhouden.

Deze visie wil N-VA Liedekerke bijvoorbeeld laten toepassen op het debat rond de toewijzing van sociale huisvesting of serviceflats. De bereidheid om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en te beheersen, kan de relatie tussen gemeente en kopers / huurders alleen maar ten goede komen. Onze gemeente moet de sociale verdringing van onze Liedekerkenaren door de verstedelijking aanpakken door er op toe te zien dat de Liedekerkenaren die het echt nodig hebben ook daadwerkelijk geholpen en begeleid worden bij het vinden van een betaalbare woning.

N-VA Liedekerke wil ook de leefbaarheid en de veiligheid van onze gemeente bevorderen.  Leefbaarheid, omdat betaalbaar wonen voor ons een topprioriteit is.  Grootschalige projecten mogen de leefbaarheid niet aantasten.

Voor ons  is veiligheid een fundamenteel recht van elke burger. Boetes bij overlast zijn bijvoorbeeld nodig om buurten veilig en leefbaar te houden. Wij menen dat politie en gemeentepersoneel  al goed werk leveren, doch zij moeten nog meer ondersteund worden bij het aanpakken van deze pijnpunten.

Meer aandacht voor netheid en onderhoud van de straten, voetpaden en pleinen zal het veiligheidsgevoel verhogen. Renovatie van leegstaande woningen moet gestimuleerd worden.  Voor onze lokale handelaars is het belangrijk dat Liedekerke  nog toegankelijker en aantrekkelijker wordt. Onze groene gemeente ligt in het Pajottenland en daar moeten we fier op zijn. We zijn een gastvrije gemeente waar heel wat te ontdekken valt.  Dat moeten we zo houden en versterken.  We hebben de wekelijkse markt, het Liedekerkebos, de fietsroute langs de Dender, vele mooie en beschermde wandelwegen in groen gebied, de schaatsbaan, het zwembad, de looppiste, de bibliotheek, enz….  N-VA Liedekerke wil er op toezien dat Liedekerke attractiever en uitnodigender wordt voor haar bezoekers”.

Mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt voor N-VA.  Met in de eerste plaats een grotere aandacht voor de zwakke weggebruiker en een aangepast parkeerbeleid.  De wijken moeten met elkaar verbonden worden via een efficiënt, veilig en goed onderhouden netwerk van fiets- en voetpaden.

Uiteraard vergeet N-VA-Liedekerke de gezinnen met (jonge) kinderen, de jongeren zelf en de senioren niet. Zo pleiten wij voor een gemeente met een kindvriendelijk karakter, dat kan worden bekomen door betaalbare kinderopvang en een veiligere schoolomgeving. 

Op het vlak van werkgelegenheid zetten wij onze schouders onder initiatieven die de inwoners van Liedekerke ten goede komen, zonder hierbij de leefbaarheid van de gemeente  uit het oog te verliezen. Daarom pleiten we voor een sterkere samenwerking tussen bedrijven, kmo’s en scholen. Ook onze plaatselijke zelfstandigen en handelaars verdienen een extra steun in de rug.

N-VA Liedekerke kiest voor een gemeente, waar sport en cultuur hoog op de agenda staan.  Wij willen de inwoners van Liedekerke genoeg kansen bieden om aan sport en cultuur te kunnen deelnemen tegen een betaalbare prijs. Wij streven ook naar  meer transparantie in de verdeling van de cultuur- en sportbudgetten. De bestaande sportinfrastructuur moet goed onderhouden worden en aangepast waar nodig.

U heeft het al kunnen lezen: N-VA Liedekerke zet zich in voor iedereen en kiest niet voor één groep of één thema. N-VA Liedekerke is bereid te luisteren naar alle inwoners. Wij willen de belangen van alle inwoners bundelen in een beleid dat iedereen ten goede komt.