N-VA stelt 'Reglement Burgerparticipatie' voor

Op 18 april 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Het Decreet Lokaal Bestuur legt enkele elementen van burgerparticipatie vast, waarbij de lokale besturen eigen regelgeving dienen op te stellen om burgerparticipatie verder te specificeren. In dat kader nam de gemeente van Liedekerke reeds een initiatief met de engagementsverklaring Burgerparticipatie die werd onderschreven door alle fracties in de gemeenteraad. N-VA Liedekerke stelt nu een concreet reglement voor.

Dit participatiereglement is voor N-VA Liedekerke de logische volgende stap als concreet initiatief om de participatie van de burgers te bevorderen. De engagementsverklaring gaat ook niet verder dan het uitlijnen van de basisprincipes van burgerparticipatie. Zonder daadkrachtig reglement blijven al die dure woorden echter holle begrippen.”, vertelt gemeenteraadslid Kasper Daem. 

In februari werd door onze fractie een voorstel tot sociale correcties voor het nieuwe Diftar-reglement ingediend op de gemeenteraad. Aanvankelijk werd dit voorstel uitgewerkt door N-VA-partijlid Valérie Van Merris. Zij zetelt echter niet als gemeenteraadslid, en werd daardoor niet gehoord op de gemeenteraad. Ondanks de engagementsverklaring bleef burgerparticipatie op dat niveau dus dode letter. Met dit reglement brengen we daar verandering in.

In het Reglement Burgerparticipatie, dat werd uitgeschreven door N-VA-raadsleden Kasper Daem en Peter Droeshout in samenwerking met Valérie Van Merris, neemt N-VA Liedekerke enkele reeds bestaande participatiemaatregelen op.

We willen zo volledig mogelijk zijn, om een wirwar aan reglementen te voorkomen, maar geven ook duidelijk mee dat dit Reglement Burgerparticipatie niet beperkend kan zijn. Dit Reglement Burgparticipatie maakt het voor alle inwoners van Liedekerke mogelijk om actief deel te nemen aan het beter maken van onze gemeente.”, vult Valérie Van Merris aan.

N-VA stelt ondermeer voor dat inwoners vanaf 16 jaar niet enkele via de verschillende adviesraden actief kunnen meewerken aan het beleid van onze gemeente maar ook eigen voorstellen en vragen kunnen stellen op gemeente- en OCMW-raad.

We stellen jammergenoeg vast dat meerdere adviesraden na meer dan twee jaar legislatuur nog steeds niet samengesteld zijn, dit moet echt veranderen. De Jeugdraad, die verplicht is voor elke gemeente, stierf in de vorige legislatuur een stille dood. Nochtans heeft de Jeugdraad vroeger veel leuke evenementen in Liedekerke georganiseerd, denk maar aan de jaarlijkse Kroegentocht, filmavonden, Radio Likert, de Heksenketelkweeste,...”, herinnert Daem als gewezen bestuurslid van de Liedekerkse Jeugdraad zich.

De kloof tussen de politiek en de burger is nog steeds te groot, dat willen we verhelpen door onze inwoners een daadwerkelijke stem te geven tijdens de gemeenteraad (en OCMW-raad). Burgers kunnen voorstellen indienen en deze ook tijdens een gemeenteraad komen verdedigen.”, verduidelijkt Peter Droeshout.

Voor Liedekerke stelt de N-VA-fractie voor dat het OCMW- en gemeentebestuur een aantal kanalen en mogelijkheden voor inspraak en burgerparticipatie voorziet:

  1. Verzoekschriften: elke inwoner kan verzoekschriften aan de OCMW- en gemeenteraad signaleren en dit ook komen toelichten;
  2. Voorstellen van burgers: elke inwoner kan voorstellen aan de OCMW- en gemeenteraad signaleren en dit ook komen toelichten conform het huishoudelijk reglement; 
  3. Vragen van burgers: elke inwoner kan vragen stellen op de OCMW- of gemeenteraad conform het huishoudelijk reglement; 
  4. Volksraadpleging: op verzoek van de inwoners, wordt een vraag met betrekking tot de gemeentelijke reglementering of het beleid voorgelegd aan de bevolking van de gemeente Liedekerke; 
  5. Adviesraden: inwoners kunnen met stemrecht deelnemen aan het beleid via adviesraden;
  6. Burgerinitiatieven: elke inwoner die een initiatief in uitvoering willen brengen, kunnen deze vraag stellen aan het college van burgemeester en schepenen voor de gemeente of het vast bureau voor het OCMW; 
  7. Andere vormen van participatie: het gemeentebestuur is bereid ook met andere bewonersgroepen en verenigingen die zich in hoofdzaak rond participatie profileren, in dialoog te treden, op voorwaarde dat deze groepen of verenigingen kunnen aantonen dat hun draagvlak voldoende breed is;
  8. Meldingen: elke inwoner kan een gebrek signaleren, waarbij hij wenst dat het bestuur optreedt, zonder dat de burger (reeds) ontevreden is over het optreden van het bestuur; 
  9. Klachten: elke inwoner kan een duidelijke uiting van ontevredenheid indienen, waarbij de ontevreden inwoner klaagt over een door het bestuur (al dan niet) verrichte handeling of prestatie; 
  10. Openbaarheid van bestuur: elke inwoner kan vragen om bepaalde documenten in te kijken volgens de openbaarheid van bestuur.

Dit reglement geeft, in toepassing van artikel 304 van het decreet lokaal bestuur, nadere invulling aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burger en doelgroepen ten aanzien van het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening.

Deze regeling is welteverstaan niet beperkend bedoeld: naast de inspraakvormen die in dit reglement uitdrukkelijk worden genoemd, verwacht N-VA Liedekerke dat het gemeentebestuur ook nog op andere manieren zijn belanghebbenden kunnen informeren, consulteren en betrekken.

Burgerparticipatie= samen werken aan een beter Liedekerke!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is