DEUGDELIJK FINANCIEEL SOCIAAL BELEID GEEN PRIORITEIT VOOR HET BESTUUR

Op 21 februari 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW, Welzijn

Het BCSD (Bijzonder comité voor de Sociale Dienst) neemt de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele (financiële) steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Voor N-VA Liedekerke zetelen in dit belangrijke orgaan raadsleden Gunther Bockstal en Valérie Van Merris.  De waarden van N-VA zetten zij in dit orgaan voorop: voorkomen waar kan, helpen waar nodig en bestraffen waar moet.  Deze lijn wordt door N-VA doorgetrokken binnen de OCMW-raad.

Voor N-VA Liedekerke is het belangrijk dat een financieel sociaal beleid gevoerd wordt dat (sociaal) correct is, maar ook haalbaar.  Zo vragen Gunther en Valérie, bovendien gesteund door andere raadsleden binnen meerderheid en oppositie,intussen al meer dan een jaar naar een periodieke rapportering over de cijfers van steuntrekkers (aantal steuntrekkers, duur, bedrag,…).  Op basis van deze rapportering zou men zicht kunnen krijgen op de evolutie in onze gemeente en welke maatregelen nodig zijn om bv. mensen sneller aan het werk te kunnen krijgen of om bepaalde actieplannen uit te denken.

Aangezien er al een jaar geen gevolg werd gegeven aan hun vraag, drong ook N-VA OCMW-raadslid Johnny De Brabanter er op de laatste OCMW-raad op aan deze cijfers in kaart te brengen.

Mevrouw Rita Triest, bevoegde schepen en voorzitter van het BCSD, gaf echter aan dat deze rapportering geen prioriteit isvoor het bestuur; wel het behandelen van individuele dossiers. 

N-VA Liedekerke erkent dat het behandelen van die individuele dossiers uiteraard belangrijk is, doch de rapportering is dit evenzeer!

Monitoring is noodzakelijk om in kaart te brengen of het steunbeleid wel voldoende inzet op kwetsbare groepen enerzijds en op de werkelijke opname van premies / toelagen anderzijds.  Hoe kan het college of de bevoegde schepen immers politieke keuzes maken op het vlak van sociaal beleid als niet geweten is hoe het aantal steuntrekkers evolueert?  Hoe kan het bestuur een beleid voeren bv. gericht op het sneller inschakelen van steuntrekkers op de arbeidsmarkt, het oprichten van een actieplan om de cijfers inzake (kinder)armoede in onze gemeente te doen dalen, als men geen zicht heeft op de relevante cijfers?  

Nu vaart dit bestuur blind en geeft geld uit zonder visie, zonder op lange termijn in te zetten op armoedebestrijding, integratie,… zonder voorbereiding op demografische evolutie, op de toekomst.  Wie eerst komt, krijgt premie.  Maar wat als het potje leeg is?

N-VA Liedekerke kan zich dan ook moeilijk verzoenen met het gegeven antwoord van de bevoegde schepen en zal blijven pleiten voor een rapportering.  Wordt vervolgd…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is